Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Καλλικράτης: Τι σημαίνει για το προσωπικό; Μετατάξεις

Τα πάνω κάτω έρχονται για τους εργαζομένους σε δήμους, νομαρχίες και κρατικές περιφέρειες με τον «Καλλικράτη», ο οποίος θα σημάνει σειρά μετατάξεων για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, καθώς και απολύσεις για συμβασιούχους των οποίων ολοκληρώνεται η σύμβαση.
Τα πάνω κάτω έρχονται για τους εργαζομένους σε δήμους, νομαρχίες και κρατικές περιφέρειες με τον «Καλλικράτη», ο οποίος θα σημάνει σειρά μετατάξεων για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, καθώς και απολύσεις για συμβασιούχους των οποίων ολοκληρώνεται η σύμβαση. Προσωπικό των νέων δήμων θα αποτελούν πλέον οι υπάλληλοι των δήμων και κοινοτήτων που θα συγχωνευθούν και οι οποίοι είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το προσωπικό αυτό θα καταλάβει θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Μέσα σε έναν μήνα από την ανάληψη καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές- δηλαδή μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2011- θα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του δημάρχου με την οποία το προσωπικό αυτό θα κατοχυρώνεται ως προσωπικό του νέου δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Παράλληλα, μέσα σε ένα εξάμηνο από την αρχή του 2011 θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί και οι νέοι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των νέων δήμων, όπου θα προβλέπονται όλες οι θέσεις του προσωπικού. Οι νέοι δήμοι θα ενισχυθούν και με προσωπικό από τις σημερινές νομαρχίες. Οπως προβλέπεται στον «Καλλικράτη», οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου εργαζόμενοι των οργανικών μονάδων (διευθύνσεων, τμημάτων, αυτοτελών τμημάτων, γραφείων και αυτοτελών γραφείων) νομαρχιών, αρμοδιότητες των οποίων θα ασκούνται πλέον από τους δήμους, θα μεταταχθούν. Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, οι εργαζόμενοι αυτοί θα κληθούν να υποβάλουν προς τον νομάρχη αίτηση μετάταξής στον δήμο της έδρας του νομού. Η διαδικασία μετάταξης επικυρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη δημοσίευση του «Καλλικράτη» και η απόφαση αυτή θα έχει έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2011. Ωστόσο, ορίζεται πως εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις με την εθελοντική διαδικασία μετάταξης, τότε όσοι υπάλληλοι απασχολούνταν στις συγκεκριμένες μονάδες κατά την 1η/1/2010 θα μετατάσσονται υποχρεωτικά στον αντίστοιχο δήμο της έδρας του νομού και θα αρχίσουν να εργάζονται εκεί από τις αρχές του επόμενου έτους. Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για το προσωπικό των σημερινών νομαρχιών, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2011 θα αποτελεί αυτοδίκαια προσωπικό των νέων αιρετών περιφερειών και κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι νέες περιφέρειες προβλέπεται να ενισχυθούν με μετατάξεις εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα στις κρατικές περιφέρειες. Η διαδικασία θα είναι ίδια με αυτή για τις μετατάξεις των εργαζομένων νομαρχιών προς τους δήμους. Μόνη διαφορά αποτελεί πως η έναρξη ισχύος εφαρμογής της απόφασης του γενικού γραμματέα της περιφέρειας για τη μετάταξη δεν θα είναι η 1η Ιανουαρίου, αλλά η 1η Ιουλίου 2011.
Εργαζόμενοι σε δημοτικές επιχειρήσεις
Ανάλογη διαδικασία συγχωνεύσεων θα υπάρξει και για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Οσον αφορά το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση που θα προκύψει και θα κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Οπως επισημαίνεται, ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Τυχόν πλεονάζον προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων θα μεταφέρεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε άλλα νομικά πρόσωπα με την ίδια σχέση εργασίας και θα υπόκειται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής στις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν για το προσωπικό των νομικών προσώπων όπου θα υπηρετούν πλέον. Το πλεονάζον αυτό προσωπικό που θα μεταφερθεί σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, ενώ ορίζεται πως οι θέσεις αυτές θα καταργούνται με την αποχώρηση των υπαλλήλων. Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν στο προσχέδιο «Καλλικράτης» και για το προσωπικό που υπηρετεί στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης και οι οποίες επίσης θα συγχωνευθούν σε μία ανά νέο δήμο.
Οι προσλήψεις στις περιφέρειες
Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου θα γίνονται όλες οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού. Κάθε σχετική απόφαση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου Πεπονή και θα εκδίδεται ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη, ενώ για τη δοκιμαστική υπηρεσία και τη διαδικασία μονιμοποίησης ισχύουν οι διατάξεις που ήδη περιλαμβάνονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» προβλέπεται μία σειρά ειδικών θέσεων για κάθε νέα αιρετή περιφέρεια της χώρας. Συγκεκριμένα, σε κάθε περιφέρεια συνίσταται θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, ο διορισμός του οποίου γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να διαθέτουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία. Στις θέσεις αυτές μπορούν να τοποθετηθούν και υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν, με εξαίρεση εργαζομένους που υπηρετούν στην ίδια περιφέρεια όπου προκηρύσσεται η θέση. Οι αποδοχές του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι ίσες με τα 2/3 της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. Παράλληλα, σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται 3 θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη αναγκών του περιφερειάρχη και μία αντίστοιχη θέση για κάθε αντιπεριφερειάρχη. Για να καταλάβουν τις θέσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και η πρόσληψή τους γίνεται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι δικηγόροι, θα πρέπει να αναστείλουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, ενώ η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία θεωρείται ασυμβίβαστη με την κατάληψη των συγκεκριμένων θέσεων. Ανά περιφέρεια θα προβλέπονται επίσης δύο θέσεις δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας τριμελούς υπουργικής επιτροπής.
Οι διαδικασίες μετακίνησης του προσωπικού
Με τη συγκρότηση των νέων δομώνδήμων και αιρετών περιφερειών- και αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών τους, θα τεθούν σε ισχύ και ρυθμίσεις για τον τρόπο που θα πραγματοποιούνται στο εξής οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις των δημοτικών και περιφερειακών υπαλλήλων.
Στο πλαίσιο αυτό, το προσχέδιο «Καλλικράτης» αναφέρει πως επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και το αντίστροφο.
Η μετάταξη θα γίνεται έπειτα από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των συλλογικών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων τόσο του φορέα της οργανικής θέσης, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, όσο και του φορέα υποδοχής. Ειδικότερα ο φορέας υποδοχής συνεκτιμά την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία ζητά να μεταταγεί σε συνδυασμό με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Για μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημοσίου απαιτείται κοινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και του οικείου υπουργού έπειτα από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων και των δύο πλευρών. Σε περίπτωση που για την ίδια θέση υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις για μετάταξη, το υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής θα λάβει υπόψη κατά την επιλογή την απόδοση των υπαλλήλων, τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας στον βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.
Οσον αφορά τις αποσπάσεις, θα γίνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη, ενώ ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο.
Τι προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα
Συγχωνεύσεις και καταργήσεις νομικών προσώπων προβλέπει το σχέδιο «Καλλικράτης». Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει και μεταφορά προσωπικού στα νέα νομικά πρόσωπα που θα συγκροτηθούν ανά δήμο. Ειδικότερα ορίζεται πως το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου νομικού προσώπου και διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας.
Μέσα σε 3 μήνες από τη συγχώνευση, ο κάθε δήμος θα πρέπει να ψηφίσει τον νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας όπου θα καθορίζονται οι οργανικές θέσεις του νομικού προσώπου. Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, ενώ για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αναφέρεται πως θα καταταγεί σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, οι οποίες θα προβλέπονται στον οργανισμό λειτουργίας και θα καταργηθούν με την αποχώρηση του υπαλλήλου. Ωστόσο, υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία εάν μετά τη συγχώνευση υπάρξει πλεονάζον προσωπικό, αυτό θα αποσπάται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είτε σε άλλο νομικό πρόσωπο είτε σε υπηρεσίες του δήμου. Η απόσπαση θα είναι υποχρεωτική, καθώς δεν θα απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τους υπαλλήλους. Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα σε συνδέσμους δήμων οι οποίοι θα καταργηθούν μετά τον «Καλλικράτη» και οι δραστηριότητές τους θα περάσουν στους νέους δήμους. Μαζί με αυτές θα μεταφερθούν αυτοδικαίως και οι υπάλληλοι των συνδέσμων, που θα καταλάβουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή θα τοποθετηθούν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του δήμου. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι οποίοι θα συγχωνευθούν με στόχο να παραμείνει ένας ενιαίος φορέας ανά περιφέρεια και το προσωπικό τους θα μεταφερθεί υποχρεωτικά στους νέους φορείς. Τόσο για το προσωπικό των συνδέσμων που θα καταργηθούν όσο και γι΄ αυτό των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα συγχωνευθούν αναφέρεται πως θα διατηρήσουν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται και σήμερα.
ΤΑ ΝΕΑ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανδρέας Παπανδρέου – Το ωροσκόπιό του. Ένα μεγάλο αφιέρωμα, αστρολογικό και όχι μόνο!

Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 στη Χίο από την Σοφία Μινέϊκο και τον Γεώργιο Παπανδρέου με το παλιό όμως ημερολόγιο.Αρα η ημερομηνία γέννησής του είναι 18/2/1919.Σημαντική πολιτική μορφή, άσχετα με το αν κάποιος ήταν οπαδός του ή όχι.Πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή του τόπου, επιφέροντας ΑΛΛΑΓΗ.
Τα οράματά του ήταν συγκεκριμένα, διατυπώνοντάς τα με σαφή και κατανοητό τρόπο, προχωρώντας στην υλοποίησή τους με τρόπους φιλολαικούς και αποτελεσματικούς.Οι προοδευτικές δυνάμεις και η Αριστερά, οφείλουν στον Ανδρέα Παπανδρέου το γεγονός πως μπόρεσαν να εκφρασθούν, να καθορίσουν τις εξελίξεις, να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Το 1980 για παράδειγμα, τα βιβλία των Νέων Ελληνικών στα σχολεία δεν εμπεριείχαν «Ρίτσο» και αρκούνταν στον «Ερωτόκριτο», πράγμα που άλλαξε εκείνοςαπαλλάσσοντας τα βιβλία από το χρώμα της διάκρισης.
Σ' αυτόν οφείλεται η σημερινή μορφή της οργάνωσης των κομμάτων.Πλησίασε το λαό, με την εξαιρετική του ικανότητα να επικοινωνεί με αυτόν και την …

ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ...

Ένα τετράτροχο ποδήλατο θαλάσσης, με τις ρόδες του να αγγίζουν σε διάμετρο περίπου το ενάμιση μέτρο η κάθε μία, ξεχωριστό από τα συνηθισμένα, μαγνήτισε τα βλέμματα όλων όσων έτυχε χθες να βρίσκονται στο λιμάνι του Αγιοκάμπου.
Πολλοί το χαρακτήρισαν σαν «τρακτέρ της θάλασσας», λόγω του σχήματος των τροχών του, αλλά παρόλη την ογκώδη κατασκευή του εντυπωσίασε για την ευελιξία που κινήθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και για την εύκολη χρήση του.
Ο Λαρισαίος εμπνευστής και κατασκευαστής του, κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε χθες τη δέκατη κατά σειρά δοκιμή της ευρεσιτεχνίας του, στο λιμάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει εδώ και χρόνια για να καταλήξει στην τελική και ιδανική μορφή της κατασκευής του. «Κάθε φορά μέσα στο νερό εντοπίζω τα λάθη που μπορεί να έχω κάνει και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να τελειοποιήσω την κατασκευή», υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, ένα ανήσυχο πνεύμα, που σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής του νέου μοντέλου του, αναζητούσε τα στο…

Η... αποκαλυπτική κόρη του Χενκ Τεν Κάτε

«Όταν λείπει ο… γάτος, χορεύουν τα ποντίκια», λέει η ελληνική παροιμία και κάπως έτσι σκέφτηκε η 20χρονη Έλεν, κόρη του προπονητή του Παναθηναϊκού, Χενκ Τεν Κάτε. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία του πατέρα της στην Ελλάδα και έκανε μια αισθησιακή φωτογράφιση για το περιοδικό FHM.

«Ο πατέρας μου είναι στην Ελλάδα και βρήκα την ευκαιρία να τολμήσω» είπε γελώντας η κόρη του «πράσινου» προπονητή και συνέχισε: «Χωρίς πλάκα, ο πατέρας μου βρήκε εξαιρετική την φωτογράφιση», αποδεικνύοντας ότι ο Χενκ Τεν Κάτε μόνο πουριτανός δεν είναι.Η σέξι Έλεν, η οποία έχει σχέση με τον Αιθίοπα ποδοσφαιριστή της Τβέντε, Γιουσούφ Χερσί, κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο της ολλανδικής showbiz και βρήκε τον κατάλληλο τρόπο για να διαφημίσει τα ομολογουμένως πλούσια… προσόντα της.Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει προϊστορία με προπονητές που έχουν όμορφες κόρες, καθώς όλοι θυμούνται την κόρη του Γιτζάκ Σουμ.